CHÙA QUANG HẢI

Địa chỉ: 93 Phú Định, phường 16, quận 8, TP. HCM
Trụ Trì: Sư Cô Thích nữ Quảng Chơn
Điện thoại: 0917 383 915